Databeskyttelsespolitik for Maiden Life & General

•••
For Maiden Life & General er det meget vigtigt at beskytte din personlige integritet. For at kunne tilbyde dig vores forsikringer eller nogle af vores andre tjenester, skal vi bruge dine personlige oplysninger på den måde som beskrives nedenfor. Når vi behandler dine personlige oplysninger, gør vi det altid med største omhu og i overensstemmelse med gældende love og regler.

I denne databeskyttelsespolitik kan du læse om hvordan vi indsamler og anvender dine personlige oplysninger. Du for også information om hvilke rettigheder du har i forhold til os, og om hvordan du kan gøre disse gældende.

Vi opfordrer dig til at gennemlæse denne databeskyttelsespolitik nøje, så du forstår den inde du begynder at anvende vores tjenester.
 
Hvilke oplysninger indsamler vi fra dig?
I din kontakt med os kan du på forskellige måder komme ud for at give oplysninger om dig selv til os. For eksempel når du tegner en forsikring hos os, kontakter os, anmelder en skade og når du anvender andre af vores tjenester, hvor du giver personlige oplysninger.

De følgende er eksempler på oplysninger om dig selv, som du kan komme til at give os:
Person- og kontaktinformation – navn, fødselsdato, personnummer, e-mailadresse, mobiltelefonnummer, etc.
Information om dit helbred og din ansættelse – information om hvorvidt du er fuldt arbejdsdygtig og om hvor længe du har været ansat, etc.
Information om evt. erstatningskrav – f.eks. information om sygdom eller en anden hændelse som kan give dig ret til erstatning fra forsikringen.
Betalingsinformation – bankkontonummer, etc.

Al denne information er nødvendig for at vi kan indgå og opfylde vores aftale med dig. Hvis du ikke giver os disse informationer kan vi derfor være forhindrede i at tilbyde dig en forsikring eller give dig erstatning efter en skadehændelse. Vi behandler dog også andre oplysninger om dig, som ikke er nødvendige for selve aftaleforholdet:
Teknisk information – f.eks. IP-adresse, sprogindstillinger, webbrowserindstillinger, tidszone, operativsystem, platform, skærmopløsning, geografisk placering, etc.
Information om din kontakt med os – hvordan du anvender vores tjenester, inklusive information om hvordan du fik adgang til og forlod tjenesten, svartid for sider, fejl ved download, notitser, etc.

Vi kan også indsamle oplysninger om dig fra andre end dig selv. De følgende er eksempler på oplysninger om dig som vi kan indhente fra en anden part:
Finansiel information – oplysninger om de kreditter som du forsikrer hos os. Denne information indhentes fra kreditgiveren og/eller den forsikringsmægler som formidler forsikringen.
Oplysning om kunde-/medlemsforhold – at du er kunde eller medlem hos en bestemt virksomhed eller organisation som har en gruppeaftale med Maiden Life & General, for at fastslå at du har ret til at tegne en bestemt forsikring. Denne information indhentes fra den forsikringsmægler som formidler forsikringen eller fra den part som har en gruppeaftale med os.

Hvorfor og på hvilket grundlag anvender vi dine oplysninger?
Oplysningerne som du giver os og som vi i øvrigt indsamler om dig, er nødvendige for at vi kan bedømme om du kan få en forsikring hos os eller ej, hvilken forsikringspræmie og vilkår vi kan tilbyde dig, og for at indgå og administrere forsikringsaftalen. Dine personlige oplysninger anvendes hovedsageligt til disse formål, men vi kan også behandle dine personlige oplysninger til andre formål, som fremgår nedenfor.
 
Hvad er formålet med behandlingen af dine oplysninger?
(dvs. hvorfor vi behandler dine oplysninger)
Hvad er det retslige grundlag for behandlingen af dine oplysninger?
(dvs. på hvilket grundlag vi behandler dine oplysninger)
At administrere dit kundeforhold (inklusiv for at fastslå din identitet og kontrollere at dine person- og kontaktoplysninger er korrekte) samt din betaling, f.eks. for at vi kan opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde og kunne tilvejebringe de tjenester som du anmoder om fra os samt give information om disse. At indgå og opfylde en aftale med dig
At administrere vores tjenester og interne virksomhed, inklusive kundeanalyse, markedsføring, fejlsøgning, dataanalyse, tests, forskning samt til statistiske formål. Vores berettigede interesse i at udvikle vores virksomhed og at udvikle vores tjenester og markedsføre os
At forhindre misbrug af vores tjenester inklusive bedrageri, at håndtere risici og udføre risikoanalyser. At følge anvendelig lovgivning og vores berettigede interesse i at fastsætte, drive og gøre retslige krav gældende
At sikre at indhold præsenteres på en tydelig måde for dig på nettet (b.a. ved hjælp af cookies). Samtykke og/eller interessen i at tjenesten skal fungere effektivt og uden problemer (se også vores cookie politik)
At udvikle og forbedre vores tjenester med det formål f.eks. at fremstille nye produkter og skabe nye forretningsmuligheder. Vores berettigede interesse i at udvikle vores virksomhed, vores tjenester og vores tilbud af tjenester*
At følge gældende lovgivning, såsom loven om forsikringsvirksomhed og tilhørende regelsæt, loven om foranstaltninger mod hvidvask af penge, bogføringsloven, skattelovgivningen og bestemmelser om kapitaldækningskrav. At følge gældende lovgivning
*For mere information om hvordan vi har afvejet vores interesse i at behandle dine personlige oplysninger mod din eventuelle interesse i at dine personlige oplysninger ikke behandles til det angivne formål, bedes du venligst kontakte os. Du finder kontaktoplysninger under "Hvordan kan du kontakte os" i denne databeskyttelsespolitik.

Vi vil også anvende dine oplysninger i vores kommunikation med dig. Ind imellem gennemfører vi kundetilfredshedsundersøgelser af vores tjenester, f.eks. efter du har været i kontakt med vores kundeservice. Denne kommunikation kan ske via elektroniske kommunikationskanaler og via telefon. Hvis du ikke ønsker at vi kommunikerer med dig på denne måde kan du få kontakt med os ved at sende en e-mailbesked til dataprotection@maideniis.com eller bruge den afmelding som findes i e-mailbeskeder fra os.
 
Hvilke rettigheder har du?
Dine rettigheder Hvad betyder det?
Ret til adgang Du har ret til at få adgang til de personlige oplysninger som vi har om dig og du kan anmode om en kopi af disse fra os. Det er generelt gratis for dig at anmode om sådan en kopi, men hvis du beder om mange kopier eller beder om dette gentagne gange kan vi opkræve en afgift.
Ret til korrektion Det er vigtigt at vi har korrekt information om dig og vi opfordrer dig til at meddele os det, hvis nogle af dine oplysninger er fejlagtige, f.eks, hvis du har skiftet navn eller er flyttet. Du har altid mulighed for at korrigere en oplysning om dig selv som er fejlagtig eller ufuldstændig.
Ret til sletning Hvis du tilbagekalder dit samtykke eller hvis dine personlige oplysninger ikke længere er nødvendige for det formål som de blev indsamlet til, har du ret til at kræve at de slettes. Denne rettighed til at få oplysninger slettet kaldes ind i mellem "retten til at blive glemt". I visse tilfælde kan vi have forpligtelser ifølge loven som hindrer os i umiddelbart at slette dine oplysninger. Det kan. f.eks. dreje sig om forpligtelser i bogførings-, skatte- eller hvidvasklovgivningen, eller de love og regler som gælder for forsikringsselskaber. I disse tilfælde sørger vi for at adgangen til dine oplysninger begrænses, så de kun anvendes så vi kan opfylde vores forpligtelser ifølge loven og aftalen med dig.
Ret til begrænsning Fra det tidspunkt, hvor du anmoder om at vi korrigerer dine personlige oplysninger eller gør indsigelse mod behandlingen og til vi har nået at behandle spørgsmålet eller bekræfte rigtigheden i dine personlige oplysninger (eller har ændret den i overensstemmelse med dine instruktioner) har du ret til en begrænset behandling. Det betyder at vi (med undtagelse af lagring) kun har ret til at behandle dine personlige oplysninger med din tilladelse, hvis det er nødvendigt med henvisning til retslige krav, for at beskytte andres rettigheder eller hvis der findes en vigtig almen interesse i behandlingen.

Du har også ret til at anmode om at vi begrænser behandlingen af dine personlige oplysninger, hvis behandlingen er ulovlig, men du ikke vil have at vi skal slette de personlige oplysninger.
Ret til at gøre indsigelse Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring. Hvis du i et andet tilfælde mener at vi ikke har ret til at behandle dine personlige oplysninger, eller hvis du ønsker at en automatisk beslutning skal revurderes, har du også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling. I dette tilfælde har vi kun ret til at fortsætte med behandlingen, hvis i kan fremlægge tvingende årsager som vejer tungere end dine interesser, dine rettigheder og din frihed. Vi har dog altid ret til at behandle dine personlige oplysninger, hvis det kræves for at fastlægge, udøve eller forsvare vores retslige krav.
Ret til dataportabilitet Du har ret til at få de oplsyninger som du selv har givet til os og som vi behandler i henhold til dit samtykke, eller for at indgå og/eller opfylde vores aftale med dig, flyttet til en anden part i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format.
Ret til at tilbagekalde samtykke Hvis vi behandler dine personlige oplysninger baseret på dit samtykke, f.eks. dine helbredsoplysninger eller brugen af cookies, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelsen har udelukkende effekt i fremtiden og påvirker ikke en behandling, som allerede har fundet sted.
Ret til at klage Hvis du er utilfreds med hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger kan du kontakte vores ansvarlige for databeskyttelse, så behandler vi din klage: dataprotection@maideniis.com

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar eller mener at vi behandler dine personlige oplysninger på en uretfærdig eller ulovlig måde, kan du klage til tilsynsmyndighederne i det land hvor du bor, hvor du arbejder, eller hvor den behandling, som du er utilfreds med, har fundet sted. I Danmark kan du henvende dig til Datatilsynet. Du finder yderligere information om Datatilsynet og deres klage procedure her:  https://www.datatilsynet.dk/anmeld-brud-paa-persondatasikkerheden/

Hvem deler vi dine oplysninger med?
Hvor behandler vi dine oplysninger?
Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?
Hvad gælder for cookies og lignende teknik?
Hvordan kan du kontakte os?

Databeskyttelsespolitikken for Maiden Life & General blev seneste opdateret den 24.05.2018.