Databeskyttelsespolitik for Maiden Life & General

•••

For Maiden Life & General er det meget vigtigt at beskytte din personlige integritet. For at kunne tilbyde dig vores forsikringer eller nogle af vores andre tjenester, skal vi bruge dine personlige oplysninger på den måde som beskrives nedenfor. Når vi behandler dine personlige oplysninger, gør vi det altid med største omhu og i overensstemmelse med gældende love og regler.

I denne databeskyttelsespolitik kan du læse om hvordan vi indsamler og anvender dine personlige oplysninger. Du får også information om, hvilke rettigheder du har i forhold til os, og om hvordan du kan gøre disse gældende.

Vi opfordrer dig til at gennemlæse denne databeskyttelsespolitik nøje, så du forstår den, inden du begynder at anvende vores tjenester.
 
Hvilke oplysninger indsamler vi fra dig?
I din kontakt med os kan du på forskellige måder komme ud for at give oplysninger om dig selv til os. For eksempel når du tegner en forsikring hos os, kontakter os eller anmelder en skade og når du anvender andre af vores tjenester, hvor du giver os dine personlige oplysninger.

Følgende er eksempler på oplysninger om dig selv, som du kan blive bedt om at give os:
Person- og kontaktinformation — navn, fødselsdato, personnummer, e-mailadresse, mobiltelefonnummer, etc.
Information om dit helbred og din ansættelse — information om, hvorvidt du er fuldt arbejdsdygtig, og om hvor længe du har været ansat, etc.
Information om evt. erstatningskrav — f.eks. information om sygdom eller en anden hændelse, som kan give dig ret til erstatning fra forsikringen.
Betalingsinformation — bankkontonummer, etc.

Al denne information er nødvendig for, at vi kan indgå og opfylde vores aftale med dig. Hvis du ikke giver os disse informationer, kan vi derfor være forhindrede i at tilbyde dig en forsikring eller give dig erstatning efter en skade. Vi behandler dog også andre oplysninger om dig, som ikke er nødvendige for selve aftaleforholdet:
Teknisk information — f.eks. IP-adresse, sprogindstillinger, webbrowserindstillinger, tidszone, operativsystem, platform, skærmopløsning, geografisk placering, etc.
Information om din kontakt med os — hvordan du anvender vores tjenester, herunder information om, hvordan du fik adgang til og forlod tjenesten, svartid for sider, fejl ved download, notitser, etc. 

Vi kan også indsamle oplysninger om dig fra andre end dig selv. Følgende er eksempler på oplysninger om dig, som vi kan indhente fra en anden part:
Finansiel information — oplysninger om de kreditter som du forsikrer hos os. Denne information indhentes fra kreditgiveren og/eller den forsikringsmægler som formidler forsikringen.
Oplysning om kunde-/medlemsforhold — at du er kunde eller medlem hos en bestemt virksomhed eller organisation, som har en gruppeaftale med Maiden Life & General. Denne indsamling sker for at fastslå, at du har ret til at tegne en bestemt forsikring. Denne information indhentes fra den forsikringsmægler, som formidler forsikringen, eller fra den part, som har en gruppeaftale med os. 
 
Information hos offentlige og private registre – oplysninger der er tilgængelig i registre som CPR-registret, CVR-registret, Motorregistret, BBR (Bygning- og boligregistret) DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring).
 
Hvorfor og på hvilket grundlag anvender vi dine oplysninger?
Oplysningerne, som du giver os, og som vi i øvrigt indsamler om dig, er nødvendige for, at vi kan bedømme, om du kan få en forsikring hos os eller ej, hvilken forsikringspræmie og vilkår vi kan tilbyde dig, og for at indgå og administrere forsikringsaftalen. Dine personlige oplysninger anvendes hovedsageligt til disse formål, men vi kan også behandle dine personlige oplysninger til andre formål, som fremgår nedenfor.
 
Hvad er formålet med behandlingen af dine oplysninger?
(Hvorfor vi behandler dine oplysninger)
Hvad er det retlige grundlag for behandlingen af dine oplysninger?
(Grundlaget for vores behandling af dine oplysninger)
At administrere dit kundeforhold (herunder for at fastslå din identitet og kontrollere, at dine person- og kontaktoplysninger er korrekte) samt din betaling, f.eks. for at vi kan opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde og kan tilvejebringe de tjenester, som du anmoder os om samt give information om disse. At indgå og opfylde en aftale med dig
At administrere vores tjenester og interne virksomhed, herunder kundeanalyse, markedsføring, fejlsøgning, dataanalyse, tests, forskning samt til statistiske formål. Vores berettigede interesse i at udvikle vores virksomhed og at udvikle vores tjenester og markedsføre os
At forhindre misbrug af vores tjenester herunder bedrageri, samt at håndtere risici og udføre risikoanalyser. At følge anvendelig lovgivning og vores berettigede interesse i at fastsætte, drive og gøre retslige krav gældende
At sikre at indhold præsenteres på en tydelig måde for dig på nettet (bl.a. ved hjælp af cookies). Samtykke og/eller interessen i, at tjenesten skal fungere effektivt og uden problemer (se også vores cookie politik
At udvikle og forbedre vores tjenester f.eks. med det formål at fremstille nye produkter og skabe nye forretningsmuligheder. Vores berettigede interesse i at udvikle vores virksomhed, vores tjenester og vores udbud af tjenester*
At følge gældende lovgivning, såsom lov om forsikringsvirksomhed og tilhørende regelsæt, lov om forsikringsformidling, lov om foranstaltninger mod hvidvask af penge, bogføringsloven, skattelovgivningen og bestemmelser om kapitaldækningskrav. At følge gældende lovgivning
*For mere information om, hvordan vi har afvejet vores interesse i at behandle dine personlige oplysninger mod din eventuelle interesse i, at dine personlige oplysninger ikke behandles til det angivne formål, bedes du venligst kontakte os. Du finder kontaktoplysninger under "Hvordan kan du kontakte os" i denne databeskyttelsespolitik.

Vi anvender også dine oplysninger i vores kommunikation med dig. Ind imellem gennemfører vi kundetilfredshedsundersøgelser af vores tjenester, f.eks. efter du har været i kontakt med vores kundeservice. Denne kommunikation kan ske via elektroniske kommunikationskanaler og via telefon. Hvis du ikke ønsker, at vi kommunikerer med dig på denne måde, kan du få kontakt med os ved at sende en e-mailbesked til dataprotection@maideniis.com eller bruge den afmelding, som findes i e-mailbeskeder fra os.   
 
Hvilke rettigheder har du?
Dine rettigheder Hvad betyder det?
Ret til adgang Du har ret til at få adgang til de personlige oplysninger, som vi har om dig, og du kan anmode om en kopi af disse fra os. Det er generelt gratis for dig at anmode om sådan en kopi, men hvis du beder om mange kopier eller beder om dette gentagne gange, kan vi opkræve en afgift.
Ret til berigtigelse Det er vigtigt at vi har korrekt information om dig og vi opfordrer dig til at meddele os det, hvis nogle af oplysningerne om dig er forkerte, f.eks, hvis du har skiftet navn eller er flyttet. Du har altid mulighed for at korrigere en oplysning om dig selv som er forkert eller ufuldstændig.
Ret til sletning Hvis du tilbagekalder dit samtykke eller hvis dine personlige oplysninger ikke længere er nødvendige for det formål som de blev indsamlet til, har du ret til at kræve, at oplysningerne slettes. Denne rettighed til at få oplysninger slettet kaldes også "retten til at blive glemt". I visse tilfælde kan vi have forpligtelser ifølge lovgivningen, som hindrer os i umiddelbart at slette dine oplysninger. Det kan f.eks. dreje sig om forpligtelser i bogførings-, skatte- eller hvidvasklovgivningen, eller de love og regler, som gælder for forsikringsselskaber. I disse tilfælde sørger vi for, at adgangen til dine oplysninger begrænses, således at de kun anvendes, så vi kan opfylde vores forpligtelser ifølge lovgivningen og aftalen med dig.
Ret til begrænsning Fra det tidspunkt, hvor du anmoder om, at vi korrigerer dine personlige oplysninger eller gør indsigelse mod behandlingen, og til vi har nået at behandle spørgsmålet eller bekræfte rigtigheden i dine personlige oplysninger (eller har ændret den i overensstemmelse med dine instruktioner), har du ret til en begrænset behandling. Det betyder, at vi (med undtagelse af lagring) kun har ret til at behandle dine personlige oplysninger med din tilladelse, hvis det er nødvendigt med henvisning til retlige krav, for at beskytte andres rettigheder eller hvis der findes en vigtig almen interesse i behandlingen.

Du har også ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personlige oplysninger, hvis behandlingen er ulovlig, men du ikke vil have, at vi skal slette de personlige oplysninger.
Ret til at gøre indsigelse Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelser mod direkte markedsføring.

Hvis du i andre tilfælde mener, at vi ikke har ret til at behandle dine oplysninger, har du ret til at gøre indsigelser mod vores behandling. Tilsvarende gør sig gældende for profilering. 

Såfremt du gør indsigelser mod vores databehandling, har vi kun ret til at forsætte med behandlingen, hvis vi kan fremlægge tvingende årsager som vejer tungere end dine interesser, dine rettigheder og din frihed. Vi har dog altid ret til at behandle dine personlige oplysninger, hvis det kræves for at fastlægge, udøve eller forsvare vores retlige krav.astlægge, udøve eller forsvare vores retlige krav.
Ret til dataportabilitet Du har ret til at få de oplysninger, som du selv har givet til os, og som vi behandler i henhold til dit samtykke eller for at indgå og/eller opfylde vores aftale med dig, flyttet til en anden part i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format.
Ret til at tilbagekalde samtykke Hvis vi behandler dine personlige oplysninger baseret på dit samtykke, f.eks. dine helbredsoplysninger eller brugen af cookies, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelsen har udelukkende effekt for fremtiden og påvirker ikke en behandling, som allerede har fundet sted.
Ret til at klage Hvis du er utilfreds med, hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger, kan du kontakte vores ansvarlige for databeskyttelse, hvorefter vi behandler din klage:  dataprotection@maideniis.com

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar eller mener, at vi behandler dine personlige oplysninger på en uretmæssig eller ulovlig måde, kan du klage til tilsynsmyndighederne i det land hvor du bor, hvor du arbejder, eller hvor den behandling, som du er utilfreds med, har fundet sted. I Danmark kan du henvende dig til Datatilsynet. Du finder yderligere information om Datatilsynet og deres klage-procedure her:   https://www.datatilsynet.dk/anmeld-brud-paa-persondatasikkerheden/
Ret til menneskelig inblanding I visse situation træffer vi afgørelser, der alene beror på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller tilsvarende virkning for dig. Du  har ret til menneskelig indblanding ved disse automatiske afgørelser. Dette vedrører f.eks. tilfælde, hvor du har modtaget et tilbud eller tegnet en forsikring online. Du har ret til at kontakte os, hvis du ønsker en forklaring på afgørelsen eller vil bestride den.

Hvem deler vi dine oplysninger med?
Hvor behandler vi dine oplysninger?
Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?
Hvad gælder for cookies og lignende teknik?
Politisk udsatte personer
Hvordan kan du kontakte os?


 Databeskyttelsespolitikken for Maiden Life & General blev seneste opdateret den January 2024.