Personvernerklæring for Maiden Life & General

•••
For Maiden Life & General er det svært viktig å beskytte din personlige integritet. For å kunne tilby deg våre forsikringer eller noen av våre andre tjenester må vi bruke dine personopplysninger på den måten som beskrives nedenfor. Når vi behandler dine personopplysninger gjør vi det alltid med den største omsorg og i samsvar med gjeldende lover og regler.

I denne personvernerklæringen kan du lese om hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger. Du får også informasjon om hvilke rettigheter du har mot oss og hvordan du kan gjøre disse gjeldende.

Vi oppfordrer deg til å lese grundig gjennom denne personvernerklæringen, slik at du forstår den, før du begynner å bruke noen av våre tjenester.
 
Hvilke opplysninger samler vi inn om deg?
Når du har kontakt med oss kan du komme til å legge igjen opplysninger om deg selv til oss. For eksempel når du tegner en forsikring hos oss, kontakter oss, anmelder en skade og når du bruker andre tjenester vi har, hvor du etterlater personopplysninger.

Nedenfor er eksempler på opplysninger om deg selv som du kan komme til å etterlate hos oss:
Person- og kontaktinformasjon — navn, fødselsdato, personnummer, e-postadresse, mobiltelefonnummer, osv.
Informasjon om din helse og ansettelse — opplysning om du er fullt arbeidsfør og hvor lenge du har vært ansatt, osv.
Informasjon om ev. erstatningskrav — f.eks. informasjon om sykdom eller andre hendelser som kan gi rett til erstatning fra forsikringen.
Betalingsinformasjon — bankkontonummer, osv.

All slik informasjon er nødvendig for at vi skal kunne inngå og fullføre vår avtale med deg. Dersom du ikke etterlater oss disse opplysningene kan vi være forhindret til å tilby deg en forsikring eller gi deg erstatning etter en skadehendelse. Men vi behandler også andre opplysninger om deg, som ikke er nødvendige for selve avtaleforholdet. Når du besøker vår hjemmeside på internett behandler vi følgende opplysninger om deg:
Teknisk informasjon — f.eks. IP-adresse, språkinnstillinger, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, plattform, skjermoppløsning, geografisk plassering, osv.
Informasjon om din kontakt med oss — hvordan du bruker våre tjenester, inklusiv informasjon om hvordan du nådde og forlot tjenesten, svartid til sider, nedlastningsfeil, notiser, osv.

Vi kan også komme til å samle inn personopplysninger om deg fra andre enn deg selv. Følgende er eksempel på opplysninger om deg som vi kan kunne hente inn fra andre:
Finansiell informasjon — opplysninger om de kreditter som du forsikrer hos oss. Denne informasjonen hentes inn fra kredittgiver og/eller forsikringsformilder som formidler forsikringen.
Opplysning om kunde/medlemsforhold — at du er kunde eller medlem hos et visst foretak eller organisasjon som har gruppeavtale med Maiden Life & General, for å garantere at du har rett til å tegne en viss forsikring. Denne informasjonen hentes inn fra forsikringsformidler som formidler forsikringen eller fra den parten som har gruppeavtale med oss.
 
Hvorfor og på hvilket grunnlag bruker vi dine opplysninger?
Opplysningene du gir oss, og som vi også samler inn om deg, er nødvendige for at vi skal kunne bedømme om du kan få forsikring hos oss eller ikke, hvilken forsikringspremie og vilkår vi kan tilby deg og for å inngå og administrere forsikringsavtalen. Dine personopplysninger brukes hovedsakelig for disse formål, men vi kan også komme til å behandle dine personopplysninger for andre formål, som vist nedenfor.

 
Hva er formålet for behandling av dine opplysninger?
(dvs. hvorfor vi behandler dine opplysninger)
Hva er den lovlige grunnen for behandlingen av dine opplysninger?
(dvs. på hvilket grunnlag vi behandler dine opplysninger)
Administrere ditt kundeforhold (inklusiv for å bestemme din identitet og kontrollere at dine person- og kontaktopplysninger er riktige), samt din betaling, f.eks. for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser mot deg som kunde og kunne gi de tjenester som du krever av oss, samt gi informasjon om disse. Inngå og fullføre en avtale med deg
Administrere våre tjenester og intern virksomhet, inklusiv kundeanalyse, markedsføring, feilsøk, dataanalyse, testing, forskning samt for statistiske formål. Vårt berettigede interesse å utvikle vår virksomhet og utvikle våre tjenester og å markedsføre oss
Forhindre misbruk av våre tjenester inklusiv bedrageri, håndtere risikoer og utføre risikoanalyse. Nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser, og vår legitime interesse i å etablere, håndheve og drive juridiske krav
Garantere at innhold presenteres på en tydelig måte for deg på nettet (bl.a. med hjelp av cookies). Samtykke og/eller interesse at tjenesten skal fungere problemfritt og effektivt (se også vår cookie policy)
Utvikle og forbedre våre tjenester i for å f.eks. hente frem nye produkter og skape nye forretningsmuligheter. Vår berettigede interesse i å utvikle vår virksomhet, våre tjenester og vårt tjenestetilbud*
Følge gjeldende lovgivning, for eksempel forsikringsavtaleloven og finansforetaksloven med tilhørende forskrifter, lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, regnskaps- og skattelovgivning og annen lovgivning som pålegger rettslige forpliktelser. Nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser
*For mer informasjon om hvordan vi har vektlagt vår interesse i å behandle dine personlige data - i forhold til din potensielle interesse for å ikke la oss behandle dine personlige data for oppgitt formål - vennligst kontakt oss. Kontaktopplysninger finner du under ”Hvordan kan du kontakte oss” i denne personvernerklæringen.

Vi kommer også til å bruke dine opplysninger i vår kommunikasjon med deg. I blant utfører vi undersøkelser om kundetilfredshet for våre tjenester, f.eks. etter at du har vært i kontakt med vår kundetjeneste. Denne kommunikasjonen kan skje via elektroniske kommunikasjonskanaler og via telefon. Hvis du ikke vil at vi kommuniserer med deg på denne måten kan du ta kontakt med oss ved å sende en e-post til dataprotection@maideniis.com eller bruke avregistreringen som finnes i e-posten fra oss.
 
Hvilke rettigheter har du?
Dine rettigheter Hva betyr det?
Rett til tilgang Du har rett til å få tilgang til de personopplysninger som vi har om deg og du kan kreve å få en kopi av disse fra oss. Det er generelt gratis for deg å kreve en slik kopi, men hvis du ber om mange kopier eller ber om dette flere ganger kan vi komme til å be om en avgift
Rett til rettelse Det er viktig at vi har rett informasjon om deg og vi oppfordrer deg til å gi oss beskjed dersom noen av dine personopplysninger er feilaktige, f.eks. dersom du har skiftet navn eller har flyttet. Du har alltid mulighet til å korrigere en opplysning om deg selv som er feilaktig eller ufullstendig.
Rett til sletting Dersom du tilbakekaller ditt samtykke eller dersom dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige for formålet som de ble innsamlet for, har du rett til å kreve at disse slettes. Denne rett til å få opplysninger slettet kalles av og til ”retten til å bli glemt”. I enkelte tilfeller kan vi ha lovbestemte forpliktelser som hindrer oss i å umiddelbart slette informasjonen din. For eksempel, være underlagt forpliktelser i regnskapslovgivning eller hvitvaskingslovgivning eller lover og forskrifter som gjelder for forsikringsselskaper. I disse tilfellene sikrer vi at tilgangen til dine opplysninger er begrenset, slik at de bare brukes til å oppfylle våre forpliktelser i henhold til loven og avtalen med deg.
Rett til begrensning Fra den tid da du krever at vi korrigerer dine personopplysninger eller innvender mot behandlingen og til vi har lykkes med å undersøke forespørselen eller bekrefte riktigheten av dine personopplysninger (eller endret dem i henhold til dine instrukser) har du rett til begrenset behandling. Det betyr at vi (med unntak for lagring) kun har rett til å behandle dine personopplysninger med din godkjenning, dersom det er nødvendig med henvisning i forhold til rettslige krav, for å beskytte noen annens rettigheter eller om det finnes en viktig allmenn interesse i behandlingen.

Du har også rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger, dersom behandlingen er ulovlig, men du ikke vil at vi skal slette personopplysningene.
Rett til å protestere Du har rett til når som helst å innvende mot direkte markedsføring. Dersom du i annet tilfelle anser at vi ikke har rett til å behandle dine personopplysninger eller om du vil at en automatisk beslutning skal revurderes, har du også rett til å protestere mot vår behandling. I så fall har vi bare rett til å fortsette med behandlingen dersom vi kan vise til overbevisende grunner som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter. Men vi har alltid rett til å behandle dine personopplysninger, dersom det kreves for å bestemme, utøve eller forsvare juridiske krav.
Rett til dataportabilitet Du har rett til å motta informasjonen du har gitt oss og som vi behandler med ditt samtykke eller for å inngå og / eller oppfylle vår avtale med deg, flyttet til en annen part i et strukturert, mye brukt og maskinlesbart format.
Rett til å tilbakekalle samtykke Hvis vi behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke, for eksempel din helseinformasjon eller bruk av cookies, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke til enhver tid. Tilbakekalling trer bare i kraft i fremtiden og påvirker ikke en behandling som allerede har skjedd.
Rett til å klage Er du misfornøyd med hvordan vi håndterer dine personopplysninger kan du kontakte vårt dataombud, så utreder vi ditt klagemål: dataprotection@maideniis.com

Hvis du ikke er fornøyd med vårt svar eller mener at vi behandler dine personlige opplysninger på en urettferdig eller ulovlig måte, kan du klage til tilsynsmyndigheten i landet der du bor, hvor du jobber eller hvor den behandlingen du er misfornøyd med skjedde. I Sverige kan du henvende deg til Datatilsynet. Mer informasjon om Datatilsynet og klageprosedyrene finner du her: https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/

 

Med hvem deler vi dine opplysninger?
Hvor behandler vi opplysningene dine?
Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?
Hva gjelder for cookies og lignende teknikk?
Hvordan kan du kontakte oss?


Personvernerklæringen for Maiden Life & General ble oppdatert senest January 2021.