Dataskyddspolicy för Maiden Life & General

•••
För Maiden Life & General är det mycket viktigt att skydda din personliga integritet. För att kunna erbjuda dig våra försäkringar eller någon av våra andra tjänster behöver vi använda dina personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan. När vi behandlar dina personuppgifter gör vi det alltid med största omsorg och i enlighet med gällande lagar och regler. 

I denna dataskyddspolicy kan du läsa om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter när du kontaktar oss eller tecknar någon av våra försäkringar. Du får också information om vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan göra dessa gällande.

Vi uppmanar dig att noga läsa igenom denna dataskyddspolicy så att du förstår den innan du börjar använda någon av våra tjänster.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?
I dina kontakter med oss kan du komma att på olika sätt lämna uppgifter om dig själv till oss. Som exempel kan nämnas när du tecknar en försäkring hos oss, kontaktar oss, anmäler en skada och när du använder någon annan av våra tjänster där du lämnar personuppgifter. I vissa fall får vi informationen via försäkringsförmedlare som du har lämnat dina uppgifter till.

Följande är exempel på uppgifter som vi kan hantera om dig:
 Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
Information om din hälsa och anställning – uppgift om du är fullt arbetsför och hur länge du har varit anställd, etc.
Information om ev. ersättningsanspråk – t.ex. uppgift om sjukdom eller annan händelse som kan ge rätt till ersättning från försäkringen.
Betalningsinformation – bankkontonummer etc. 

 All denna information är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra vårt avtal med dig. Om vi inte får hantera dessa uppgifter kan vi därför vara förhindrade att erbjuda dig en försäkring eller ge dig ersättning efter en skadehändelse.

Vi behandlar dock även andra uppgifter om dig, som inte är nödvändiga för själva avtalsrelationen:
Teknisk information – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform, skärmupplösning, trafikdata, webbanalys och geografisk placering etc.
Information om dina kontakter med oss – hur du använder våra tjänster, inklusive information om hur du nådde och lämnade tjänsten, svarstid för sidor, nedladdningsfel, notiser etc.

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev, behandlar vi de uppgifter som du tillhandahåller via formuläret endast för att skicka nyhetsbrevet till dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen via länken i nyhetsbrevet och dina uppgifter raderas när du säger upp din prenumeration.

Vi kan också komma att samla in personuppgifter om dig från andra än dig själv. Följande är exempel på uppgifter om dig som vi kan komma att hämta in från en annan part:
Finansiell information – uppgifter om de krediter som du försäkrar hos oss. Denna information inhämtas från kreditgivaren och/eller den försäkringsförmedlare som förmedlar försäkringen. Uppgift om kund/medlemsförhållande – att du är kund eller medlem hos ett visst företag eller organisation som har gruppavtal med Maiden Life & General, för att fastställa att du har rätt att teckna en viss försäkring. Denna information hämtas in från den försäkringsförmedlare som förmedlar försäkringen eller från den part som har gruppavtal med oss.
 
Varför och på vilken grund använder vi dina uppgifter?
 Uppgifterna som du lämnar till oss och som vi i övrigt samlar in om dig är nödvändiga för att vi ska kunna bedöma om du kan få försäkring hos oss eller inte, vilken försäkringspremie och villkor vi kan erbjuda dig och för att ingå och administrera försäkringsavtalet. Dina personuppgifter används huvudsakligen för dessa ändamål men vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för andra ändamål som framgår nedan.
 
Vilket är ändamålet för behandlingen av dina uppgifter?
(dvs. varför vi behandlar dina uppgifter)
Vilken är den lagliga grunden för behandlingen av dina uppgifter?
(dvs. på vilken grund vi behandlar dina uppgifter)
Administrera ditt kundförhållande (inklusive för att fastställa din identitet och kontrollera att dina person- och kontaktuppgifter är riktiga) samt din betalning, t.ex. för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser gentemot dig som kund och kunna tillhandahålla de tjänster som du begär från oss samt ge information om dessa.  Ingå och fullgöra avtal med dig.
Administrera våra tjänster och interna verksamhet, inklusive kundanalys, marknadsföring, felsökning, dataanalys, testning, forskning samt för statistiska ändamål. Vårt berättigade intresse att utveckla vår verksamhet och utveckla våra tjänster och att marknadsföra oss.
Förhindra missbruk av våra tjänster inklusive bedrägerier, hantera risker och utföra riskanalys. Följa tillämplig lag och vårt berättigade intresse att fastställa, göra gällande och driva rättsligt anspråk.
Säkerställa att innehåll presenteras på ett tydligt sätt för dig på webben (bl.a. med hjälp av cookies). Samtycke och/eller vårt berättigade intresse av att tjänsten ska fungera problemfritt och effektivt (se även vår cookie policy)
Utveckla och förbättra våra tjänster i syfte att t.ex. ta fram nya produkter och skapa nya affärsmöjligheter. Vårt berättigade intresse att utveckla vår verksamhet, våra tjänster och vårt tjänsteerbjudande*.
Följa tillämplig lagstiftning, såsom försäkringsrörelselagen och tillhörande regelverk, lag om åtgärder mot penningtvätt, bokföringslag, skattelag och bestämmelser om kapitaltäckningskrav. Följa tillämplig lag.

*För mer information om hur vi har vägt vårt intresse av att behandla dina personuppgifter mot ditt eventuella intresse av att dina personuppgifter inte behandlas för angivet ändamål, vänligen kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du under ”Hur kan du kontakta oss” i denna dataskyddspolicy.

Vi kommer även att använda dina uppgifter i vår kommunikation med dig. Ibland utför vi kundnöjdhetsundersökningar om våra tjänster, t.ex. efter att du varit i kontakt med vår kundtjänst. Denna kommunikation kan ske via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill att vi kommunicerar med dig på detta sätt kan du ta kontakt med oss genom att skicka ett e-postmeddelande på dataprotection@maideniis.com eller använda den avanmälan som finns i e-postmeddelande från oss.
 
Vilka är rättigheter har du?
Dina rättigheter Vad betyder det
Rätt till tillgång Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har om dig och du kan begära att få en kopia på dessa från oss. Det är generellt gratis för dig att begära en sådan kopia, men om du ber om många kopior eller ber om detta upprepade gånger kan vi komma att ta ut en avgift.
Rätt till rättelse Det är viktigt att vi har rätt information om dig och vi uppmanar dig att meddela oss om några av dina personuppgifter är felaktiga, t.ex. om du har bytt namn eller flyttat. Du har alltid möjlighet att korrigera en uppgift om dig själv som är felaktig eller ofullständig.
Rätt till radering Om du återkallar ditt samtycke eller om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för det ändamål som de blev insamlade för har du rätt att begära att dessa raderas. Denna rätt att få uppgifter raderade kallas ibland ”rätten att bli glömd”. I vissa fall kan vi ha skyldigheter enligt lag som hindrar oss från att omedelbart radera dina uppgifter. Det kan t.ex. vara fråga om skyldigheter i bokförings- skatte- eller penningtvättslagstiftning, eller de lagar och regler som gäller för försäkringsbolag. I dessa fall ser vi till att tillgången till dina uppgifter begränsas så att de endast används för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag och avtalet med dig.
Rätt till begränsning Från den tid då du begär att vi korrigerar dina personuppgifter eller invänder mot behandlingen och till dess att vi har lyckats undersöka frågan eller bekräfta riktigheten hos dina personuppgifter (eller ändrat dem i enlighet med dina instruktioner) har du rätt till begränsad behandling. Det betyder att vi (med undantag för lagring) endast har rätt att behandla dina personuppgifter med ditt tillstånd, om det är nödvändigt med hänvisning till rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller om det finns ett viktigt allmänintresse i behandlingen.

Du har också rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om behandlingen strider mot gällande lag men du inte vill att vi ska radera personuppgifterna.
Rätt att invända Du har rätt att närsomhelst invända mot direkt marknadsföring. Om du i annat fall anser att vi inte har rätt att behandla dina personuppgifter eller om du vill att ett automatiserat beslut ska omprövas, har du också rätt att invända mot vår behandling. I så fall har vi bara rätt att fortsätta med behandlingen om vi kan visa tvingande skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Vi har dock alltid rätt att behandla dina personuppgifter om det krävs för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
Rätt till dataportabilitet Du har rätt att få de uppgifter som du själv har lämnat till oss, och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller för att ingå och/eller fullgöra vårt avtal med dig, flyttade till en annan part i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
Rätt att återkalla samtycke Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, t.ex. dina hälsouppgifter eller användandet av cookies, har du rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke. Återkallandet har endast verkan framåt i tiden och påverkar inte sådan behandling som redan ägt rum.
Rätt att klaga Om du missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud så utreder vi ditt klagomål: dataprotection@maideniis.com

Om du inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett orättvist eller olagligt sätt kan du klaga hos tillsynsmyndigheten i det land du bor, där du arbetar eller där den behandling du är missnöjd med ägde rum. I Sverige kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Mer information om Integritetsskyddsmyndigheten och dess förfaranden för klagomål finns här: https://www.imy.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/

 

Med vilka delar vi dina uppgifter?
Hur hanterar vi dina personuppgifter?
Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vad gäller för cookies och liknande teknik?
Politiskt utsatta personer
Hur kan du kontakta oss?

 


 Dataskyddspolicy för Maiden Life & General uppdaterades senast i februari 2024.